Privacy Policy

 

De toerkoop reisburo groep hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De toerkoop reisburo groep houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als toerkoop reisburo groep zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

 

Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door de toerkoop reisburo groep verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht;
 • Het verzorgen van bijzondere reisgerelateerde diensten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan de toerkoop reisburo groep de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Geboortedatum;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Thuisblijver naam en telefoonnummers;
 • Type reisdocument;
 • Geldigheidsdata reisdocument
 • Geboorteplaats;
 • Nationaliteit;
 • Reisdocumentnummer;
 • Uitgifteplaats reisdocument;
 • Burgerservicenummer;
 • Kopie reisdocument;
 • Diëten of reis beperkende gezondheidsomstandigheden;
 • Kenteken voertuig;
 • Reisvoorkeuren;
 • Deelnamenummer loyaliteitsprogramma’s;
 • Creditcard gegevens;
 • Polisnummer reis- en/of annuleringsverzekering;
 • Overige voor de reservering noodzakelijke persoonlijke gegevens.

Uw persoonsgegevens worden door de toerkoop reisburo groep opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

 

Verwerking van persoonsgegevens van verenigingsleden

Persoonsgegevens van verenigingsleden worden door de toerkoop reisburo groep verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Het uitvoering geven aan de lidmaatschapsovereenkomst;
 • Marketingdoeleinden.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De lidmaatschapsovereenkomst;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan de toerkoop reisburo groep de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam;
 • Adres;
 • Woonplaats;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum
 • Kopie ID.

Uw persoonsgegevens worden door de toerkoop reisburo groep opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiele administratie voor maximaal 7 jaar.

 

Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees

Persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees worden door de toerkoop reisburo groep verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het inschrijving formulier Nieuwsbrief;
 • Een formulier waarop u aangeeft dat u onze nieuwsbrief wilt ontvangen;
 • Mondelinge aanmelding.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan de toerkoop reisburo groep de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • E-mailadres;
 • Postcode;
 • Huisnummer.

Uw persoonsgegevens worden door de toerkoop reisburo groep veilig opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men aangemeld is.

 

Verwerking van persoonsgegevens van prospectcontacten en/of geïnteresseerde

Persoonsgegevens van prospectcontacten en/of geïnteresseerde worden door de toerkoop reisburo groep verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten;
 • Het verzorgen van reizen, optie boekingen of reisgerelateerde diensten;
 • Administratieve doeleinden

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via koppeling op LinkedIn;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan de toerkoop reisburo groep de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Geboortedatum;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Adresgegevens;
 • Thuisblijver naam en telefoonnummers;
 • Diëten of reis beperkende gezondheidsomstandigheden.

Uw persoonsgegevens worden door toerkoop reisburo groep opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospectcontacten en/of geïnteresseerde;

Tot het moment dat men verwijdering wenst daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

 

Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers

Persoonsgegevens van medewerkers worden door de toerkoop reisburo groep verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De arbeidsovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan de toerkoop reisburo groep de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Salarisgegevens;
 • Kopie ID;
 • BSN-nummer;
 • Bankgegevens.
 • Kopie relevante diploma’s;
 • Foto medewerker;
 • Overige gegevens voor Arbo-dienst en UWV.

Uw persoonsgegevens worden door de toerkoop reisburo groep opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van reizen of reisgerelateerde diensten;
 • Het verzorgen van bijzondere reisgerelateerde diensten;
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen;
 • Het verzorgen van optie boekingen of reisgerelateerde diensten;
 • Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

 

Cookies

Cookies zijn kleine bestanden die worden gemaakt om bepaalde gegevens van websites die u bezoekt te bewaren, bijvoorbeeld een taalkeuze. Wij maken gebruik van cookies om onze website beter te laten functioneren en voor statistische doeleinden:

 • Technische cookies: vereist voor navigatie binnen de website en om een aantal functies te kunnen gebruiken
 • Statistical cookies: de statistieken op de website worden bijgehouden met behulp van Google Analytics. Wij gebruiken deze dienst om onder meer bij te houden welke pagina’s het best bezocht worden, via welke browser u surft of het gebruikte schermformaat. Met deze gegevens verbeteren wij onze website. Deze gegevens zijn anoniem opgeslagen. Google kan dit, als aanbieder van de dienst, wel zien. Op basis van de statistieken van Google Analytics kunnen we de website verbeteren.
 • Profiling cookies: Geleverd en beheerd worden door derden om specifieke reclame-uitingen op basis van surfgedrag en de belangen van individuele gebruikers te genereren. Deze cookies maken echter geen gebruik van gevoelige gebruikersgegevens.

Reeds geplaatste cookies kunt u alleen zelf verwijderen, aangezien deze uitsluitend en alleen op uw computer zijn opgeslagen. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser of verwijder de cookies met behulp van de eventueel op uw computer geïnstalleerde beveiligingssoftware.

 

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 

Bewaartermijn

De toerkoop reisburo groep bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens de toerkoop reisburo groep van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Indien u kunt aantonen de rechtmatige eigenaar van deze gegevens te zijn of daartoe gemachtigd bent. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

 

Contactgegevens

Toerkoop reisburo groep

Postbus 34

1243 ZG  ‘s-Graveland

secretariaat@toerkoop.nl

+31 35 7900030